Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Untitled-

Официално изказване на младежките делегати пред 76-та сесия на Общото събрание на ООН

На 1 октомври 2021 г. Кристиана Стоянова, български младежки делегат към ООН за 2020/2021, направи официално изказване във виртуален формат от името на българската младеж в Трети комитет на Общото събрание на ООН.

Тук може да се запознаете с официалното изказване в пълния му текст и превод на български език:

Госпожо председател,

Ваши превъзходителства, почетни делегати,

За нас е чест да се обърнем към Общото събрание на ООН на неговото 76-то заседание и бихме искали да поздравим всички държави-членки, които подкрепят младежкото и гражданско участие въпреки настоящото затруднено положение, породено от пандемията Ковид-19. Въпреки трудните обстоятелства почти две години по-късно, ние все още сме обединени в стремежа към постигането на нашите общи ценности и укрепване на многостранното сътрудничество. Освен това, утвърждавамe позицията си, че диалогът между поколенията е също толкова важен, колкото и международният, за да преодолеем настоящите предизвикателства. Програмата „Младежки делегати към ООН“ продължава да бъде пример на доверие между поколенията и народите във времена, в които доверието изглежда най-необходимо.

Настоящата световна пандемия ни научи, че с взаимно доверие и сътрудничество можем да разрешим всеки проблем. С чувство на облекчение виждаме, че човечеството е на път към победата над коронавируса. Все пак, въпреки че това заболяване все още е основна заплаха, ние вярваме, че има много други предизвикателства, на които е нужно да се отдели същото внимание. Използвахме данните от националното ни ежегодно проучване, за да идентифицираме тревогите и приоритетите на младите хора в България – достъп до качествено образование, здравеопазване и глобално затопляне. 

Макар Ковид да разклати основите на здравето на всички поколения, неговото влияние върху нас, младежите, е особено разрушаващо що се отнася до развитието ни и цялостното ни благосъстояние. Младите хора в България смятат, че образованието и психическото здраве са пострадали най-много по време на пандемията. Образованието е признато за едно от правата на човека от Всеобщата Декларация за Правата на Човека. Освен това, според четвъртата цел за устойчиво развитие образованието трябва да е приобщаващо, равнопоставено и качествено. Въпреки че, достъпът до Интернет осигури продължаване на обучението по време на ограничителните мерки, на показ излязоха и недостатъци – днешното образование не предоставя на младите нужните умения за справяне със сложните обществени, здравни и природни препятствия, пред които светът е изправен. Младите имат нужда от надежда, за да изградят увереност в собствените си способности. Поради тази причина, силно подкрепяме обучението на педагогическия персонал с умения и знания,  които са необходими за включването в учебната програма на иновации, обществено и екологично образование. 

Здравето се откроява като основна грижа на младите хора, наред с образованието. Здравната криза, която се разкри пред нас като резултат от пандемията, ни накара да осъзнаем колко крехки са здравните ни системи. Напомни ни, че с действията си сме отговорни не само за собственото си здраве, а и за това на околните. Пандемията ни показа значението на благосъстоянието ни. Хората са социални същества и въздействиетоот мерките за социално дистанциране оказвасилно напрежение върху менталното ни здраве. В същото време обаче трябва да обърнем внимание и на положителните промени от пандемията като работата от вкъщи, по-малкото използване на самолети и автомобили, както и нарастващия интерес към местния туризъм.

Трябва също така да отбележим влиянието на климатичните промени върху здравето ни. Днес младите хора в България са по-загрижени за тези обстоятелства от когато и да е било. Отчитаме замърсяването като основна заплаха за здравето и благосъстоянието ни. Тъй като е заложено нашето бъдеще, ние трябва да сме на първа линия в борбата за изграждането на по-добро и по-зелено бъдеще за всички. Поради това се нуждаем от амбициозни и ангажиращи планове за климата, биологичното разнообразие и замърсяването. България продължава да бъде една от държавите с най-голямо биоразнообразие в Европа и ние като млади хора имаме най-голяма полза от предпазването на нашата природа. 

Призоваваме младите хора да бъдат виждани като създатели на устойчиво бъдеще, да бъдат подкрепяни и приканвани да вземат участие в  процеса по вземане на решения както на национално, така и международно ниво. Заедно ние можем да създадем приобщаващи и иновативни образователни политики, здравни системи, фокусирани върху предотвратяването на кризи и да въведем национални планове за справяне с климатичните проблеми, като по този начин засилваме гласът на младите хора сред международната общност.

Благодаря, госпожо председател!

Линк към видео на официалното изказване: https://youtu.be/MznmUSRKimM.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи и партньори от неправителствения сектор. 

This is the official statement of the Bulgarian Youth Delegate to the UN 2020/2021, Ms. Kristiana Stoyanova:

Madame Chair,

Your excellencies, distinguished delegates,

We are honoured to address the General Assembly on its 76th session and we would like to congratulate all Member states that support meaningful youth and civic participation despite the current difficult circumstances brought by the COVID-19 pandemic. In spite of these difficulties almost two years later we still stand united in pursuit of achieving our common values and strengthening multilateralism. In addition, we reiterate our position that dialogue between generations is just as important as the international one in order to tackle today’s challenges. The Youth Delegates to the United Nations programme continues to be an example of trust between generations and nations in times where trust seems most needed.

The current world pandemic has taught us that with mutual trust and cooperation we can resolve any issue. With a sense of relief, we slowly see that humanity is on track to triumph over the COVID-19 virus. However, despite the fact that this disease is still a major threat, we believe that there are many other challenges that deserve just as much attention today. We used the data from our national annual survey to identify the worries and priorities that young people in Bulgaria face – these are: access to quality education, health and climate change.

 While COVID has wreaked havoc on our physical health across generations, its impact on us, the youth, seems to be especially damaging in terms of our development and overall well being. Young people in Bulgaria consider that education and mental health have suffered the most as a consequence of the pandemic. Education is recognized as a human right by the Universal Declaration of Human Rights. Moreover, under Sustainable Development Goal 4 we need to ensure that this education is inclusive, equitable and of sufficient quality. While the Internet has assured that learning continues despite lockdowns and restrictions, it has also revealed weaknesses – education today does not provide students with all the necessary tools to navigate the complex civic, health related and environmental challenges that our world is faced with today. Young people need hope to build confidence in their own capabilities. It is for this reason that we strongly support training the educational specialists with the skills and knowledge needed to integrate innovation, 21st-century skills, civic and environmental education into the curriculum.

Health stands as a major concern of young people alongside education. The health crisis that we have seen unfold because of the COVID-19 pandemic has made us aware of how fragile our health systems are. It reminded us that with our actions we are responsible not only for our health but also to those around us. The pandemic highlighted the value of overall well being. Humans are social beings and the impact of social distancing measures has been an enormous strain on our mental health. At the same time, we must build on some of the positive behavioural changes that came as a result of the COVID-19 pandemic such as virtual working, fewer flights, less driving, and local tourism.

We must also take note of the impact that climate change has on human health. Young people in Bulgaria today are significantly more involved and concerned about these issues than ever before. Young people see pollution, deforestation and wildfires as a major threat to their health and well being. As it is our future that is at stake here we have to be at the forefront of this fight to build a better and greener future for all. We, therefore, need ambitious and binding commitments on climate, biodiversity and pollution to achieve the Net Zero goal. Bulgaria remains one of Europe’s top countries when it comes to biodiversity and we as its young citizens can benefit the most from protective measures of our nature.

We call for young people to be seen as designers of a sustainable future and to be supported and invited to take a seat at the decision making tables across national governments. Together, we can co-design inclusive and innovative educational policies, health systems that focus on prevention and implement national climate commitments and thus we can amplify the voice of young people in the international system.

Thank you, Madam Chair!

About Author

administrator