Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

461765960

Официално изказване на младежките делегати в ООН

На 2 октомври 2017 г. Ася Панджарова и Ралица Диканска, български младежки делегати към ООН, направиха официално изказване от името на българската младеж в Трети комитет на Общото събрание на ООН.

Тук може да се запознаете с официалното изказване в превод на български език:

 

Госпожо Председател,

Като Български младежки делегати към ООН, за нас е голяма чест да говорим от името на българската младеж днес. Младежта може да играе решаваща роля в постигането на социално и устойчиво развитие за всички. Младите хора трябва да бъдат равноправни участници във вземането на всички решения на национално и световно ниво, защото те имат знанието и куража да дават решения и да допринасят за справянето с основните предизвикателства, пред които е поставен светът днес. За да бъдат активни участници в обществото, и за да осъзнаят своя пълен потенциал, младите хора все още трябва да преодолеят редица социални предизвикателства.

Младежката безработица, възможностите за кариера и осъществяването на правото за качествено образование са проблеми на глобално ниво, които също така са определени от българската младеж като едни от техните съществени препятствия. Ние вярваме, че придобиването на личностни умения, които са широко приложими в различните длъжности и отрасли, са съществени за успешното участие на младите хора в трудовия пазар.

Ние бихме искали да споделим част от нашия собствен опит как спорта и мeждукултурния диалог, като част от неформалното образование, могат да бъдат внушително средство за придобиването на способности, от които младежта има нужда днес. За жалост, все още не се обръща достатъчно внимание на предимствата, които спортът може да предостави за обучаването на младите момчета и момичета на различни способности, които са необходими, за да бъдат успешни в живота, за да насърчават диалога и да разбират техните общества. Като човек, който активно е бил свързан със спорта през целия си живот, аз вярвам, че спортът ми даде най-ценните уроци. Успешно използвах тези способности в класната стая и на моето работно място. Дисциплина, лидерство, постоянство и уважение към останалите са просто една малка част от уменията, придобити чрез спорта. Тези способности са решаващи не само за създаването на нечия индивидуалност, но също така и за допринасянето към социалното развитие.

Госпожо Председател,

Наборът от умения, които младите хора придобиват чрез формално и неформално образование, са важна предпоставка за тяхното пълноценно участие в обществения и социален живот. Във времена на постоянна промяна, свързана с големите групи от бежанци и мигранти, социалното развитие може да бъде постигнато чрез насърчаването на междукултурен диалог като ефективно средство за градене на доверие и толерантност. Младите хора могат да дадат решението. Получила образовнието и професионалния си опит в междукултурна среда, аз съм уверена, че младите хора могат да допринесат за социалната интеграция на бежанците и мигрантите чрез образование и обучение и така да се даде възможност за тяхното участие на трудовия пазар. Това е от изключителна важност за социалното развитие чрез насърчаването на човешките права за всички.

Насърчаването на междукултурен диалог и разбирателство с активното участие на младите хора като представители на позитивната социална промяна е ключово за постигане на мир, устойчиво развитие и зачитане на човешките права. Ние призоваваме страните членки да зачетат ролята на младите хора в постигането на равенство, социално сплотяване и устойчиво развитие за всички. Българската младеж е готова да допринесе за този глобален план по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие на 2018 година.

Благодарим Ви, госпожо Председател!

 

 

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator