Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

36

Работната визита на българските младежки делегати към ООН приключи успешно

Българските младежки делегати към ООН Анина Йовкова и Димитър Димитров прекараха две седмици в Ню Йорк, където представляваха младите хора от България на международно ниво.
През първите два дни от визитата си Анина и Димитър взеха участие в Младежкия форум на Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) на тема „Ангажирането на младежта в постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие“. В рамките на форума двамата се включиха в тематичната дискусия „Образование“, където представиха като добра практика своя нов международен проект, обвързан с Целите за устойчиво развитие, организиран с подкрепата на Дружество за ООН в България и в партньорство с колеги им от Румъния, както и националните и локалните офиси на АИЕСЕК (AIESEC) в България и Румъния. Целта на проекта е да запознае ученици в последните класове на гимназията с Дневния ред за устойчиво развитие 2030 чрез интерактивни дейности и техники, взаимствани от неформалното образование.
През втория ден от форума участниците в него бяха разпределени на регионален принцип, като Анина и Димитър участваха съответно в сесията за Европа и Северна Америка, изготвяйки препоръки как държавите от региона да работят за постигане на Целите за устойчиво развитие на местно, национално и регионално ниво.
В рамките на останала част от визитата си българските младежки делегати към ООН работиха в Комисията за социално развитие на ИКОСОС. Благодарение на подкрепата и доверието от страна на Постоянното представителство на България в ООН, Анина и Димитър имаха възможността да присъстват на преговорите по двете основни резолюции, приети в Комисията – Методи на работа и Преосмисляне и подпомагане на социалното развитие в съвременния свят.
Младежките делегати направиха официално изказване от името на българските младежи в Комисията за социално развитие. Основни акценти в него бяха осигуряването на качествено образование за всички и в частност за младежите с увреждания, активното включване на младежта в процесите на взимане на решения на национално и международно ниво, както и ролята на младите хора за постигане на Целите за устойчиво развитие.
Анина и Димитър организираха и съпътстващо събитие с колегите си от Румъния, поставяйки фокус върху добри практики от двете страни за ангажиране на младежи, които не учат, не работят и не се обучават (NEET), за постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие.
Делегатите задълбочиха усилията си в организирането на две инициативи, чието начало поставиха по време на първата си работна визита в Ню Йорк. Двамата продължават да развиват своята дейност като разпространители на Програмата за младежки делегати към ООН, като този път се срещнаха както с официални представители на Испания и Кипър, така и с младежи от различни държави, желаещи да установят Програмата в своите страни. Анина и Димитър успяха да проведат и няколко срещи със стажанти и дипломати, лобирайки за предоставяне на финансиране от страна на ООН към млади специалисти, които имат нужните умения за стаж в институцията, но не притежават необходимите средства за това.
По време на престоя си младежките делегати на България участваха в многобройни събития на младежка тематика, организирани от постоянните представителства на държавите в ООН, агенции към ООН и други младежки делегати.