Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

index2133

Анкета „Приоритети и предизвикателства пред българските младежи”

Представяме ви очертаващите се тенденции и резултати от анкетата „Предизвикателства и приоритети пред младежта в България“, изготвена и проведена от българските младежки делегати към ООН Анина Йовкова и Димитър Димитров. Тя цели да се запознае с мнението и отношението на младите хора в България по значими въпроси като качеството на образованието, ролята на младите хора в обществено-политическия живот, принципите на гражданското общество, какви промени са необходими и т.н. Анализът на резултатите от тази анкета беше основна тема в изказването на българските младежки делегати пред Трети комитет на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври тази година.

От запитаните 641 български младежи повече от половината смятат, че липсата на качествено образование, невъзможността за реализация по специалността и младежката безработица са най-сериозните предизвикателства пред младите в България. Като второстепенни проблеми са посочени неучастието на младежите във вземането на решения и обществено-политическия живот, липса на изградени принципи и ценности на гражданско общество у нас, както и липса на равни възможности за развитие пред младежите.

Като по-рядко срещани, но все пак налични проблеми бяха определени и въпросите за нетолерантност и дискриминация спрямо малцинствени групи и хора с увреждания. Един аспект в по-положителна насока е, че над 60 % от запитаните не са били свидетели на някакъв вид дискриминация през последната година, а тези, които са били, посочват като водещи причини дискриминация по възраст, пол и етническа принадлежност.

На въпроса „Доволни ли сте от нивото на образованието, което получавате в България?“ разликата между отговорите ДА и НЕ е само един процент в полза на отрицателния отговор. Близо 2/3 от запитаните смятат, че в България липсва достъп до качествено образование. Относно проблема в обществените нагласи спрямо децата и младежите с увреждания в страната – 64 % смятат, че съществува такъв проблем.

Като най-необходимите приоритетни промени в българското образование младежите са посочили практическа насоченост на обучението, привличане на млади учителски кадри и подобряване на материалната база. Значителна част от младежите твърдо подкрепят и въвеждането на гражданско образование като отделен предмет в училище – близо 60 %.

Като отрицателна тенденция пък се отчита неангажираността или липсата на собствена позиция по важни въпроси сред значителна част от младежите – често близо 20-30% от тях дават отговор „Не мога да преценя“. Друг показателен факт за българската действителност е, че само 2 % от младежите смятат, че в България има развита корпоративна социална отговорност, която е индикатор за развитието на обществото и начина на мислене сред гражданите.
Голям е броят на активните младежи – 60 % от тези, попълнили анкетата, членуват в младежки организации, което е знак за наличието на обществена ангажираност сред младежите. Повече от 75 % от тях твърдят, че са участвали в доброволчески инициативи.

Само 16 % са запознати с Програмата на ООН за развитие след 2015 г., като близо 50 % никога не са чували за нея, което говори за остър дефицит на информираност.

Според младежите петте най-приоритетни цели за България сред планираните от ООН 17 Цели за устойчиво развитие до 2030 г. са: гарантиране на достъп до качествено образование и насърчаване ученето през целия живот за всички; устойчив икономически растеж, пълна работна заетост и достоен труд за всички; премахване на глада, осигуряване на продоволствена сигурност, насърчаване правилното хранене и устойчиво селско стопанство; осигуряване на здравословен живот и повишаване благосъстоянието на всички; насърчаване на устойчивото използване на наземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране на деградацията на земята и загубата на биоразнообразие.

Над 85 % от запитаните млади българи учат или са завършили образованието си в България, а близо 80 % в момента пребивават в страната. Половината от младежите попадат във възрастовата група между 20-24 години, повечето студенти или работещи, а над 2/3 от попълнилите анкетата са жени.

Като основен извод от проведената анкета можем да отбележим, че качественото образование е първостепенна грижа на българските младежи. Проблеми, с които те ежедневно се сблъскат, са консервативните методи на преподаване, остарялата материална база, недостатъчната практика и развиване на умения и т.н. Необходими са по-сериозни усилия за информираността на младежите, важна е и ролята на неформалното образование за стимулиране за социална ангажираност и активност, за поемане на отговорност, за формулиране и отстояване на собствена позиция по значими въпроси.