Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

71493773_500242973858868_8658326328371576832_n

Официално изказване на младежки делегати пред Общото събрание на ООН

На 2 октомври 2019 г. Богомила Корманова и Минко Даскалов, български младежки делегати към ООН за 2019/2020, направиха официално изказване от името на българската младеж в Трети комитет на Общото събрание на ООН.

Тук може да се запознаете с официалното изказване в превод на български език:

Господин Председател, уважаеми делегати,

В качеството си на Български младежки делегати към ООН ние се застъпваме за младежко включване и силно окуражаваме участието на младите в процесите на вземане на решения на всички равнища. Прилагайки пълния потенциал на 1.8 милиарда младежи да се справят с глобалните предизвикателства, ще допринесем за желаната промяна. Можете ли да си представите колко можем да постигнем?

Младите хора по света се нуждаят от качествено образование, което да спомогне за осигуряването на половин милиард работни места до 2030г. Като младежки представители ние проведохме национално проучване сред българските младежи с цел да получим по-ясна представа за трудностите, с които се сблъскват. В него участваха 1239 души.

Младите хора на България идентифицираха образованието като тема с най-голяма важност, последвано от достойния труд. Преди всичко, образованието е в основата на обществото ни и само чрез неговите градивни сили човечеството може да постигне развитие. Независимо от това, все още има цели, които трябва да бъдат постигнати, за да се осигури качествено образование за всеки.

Необходимо е да развием работните умения на утрешния ден като критично мислене, решаване на проблеми и креативност от най-ранна възраст. Младите хора вярват, че това би могло да се постигне от преподавателите чрез прилагане на методи, които са по-вдъхновяващи, практични, напътстващи и съвременни. В днешно време наличните дигиталните средства и изобилието от информация създават основни предпоставки за ефективно, креативно и приобщаващо образование. Ето защо ние разпознаваме технологиите като едно от средствата за осигуряване на качествено формално, неформално и самостоятелно образование на всички младежи, включително на тези, които нямат никакъв или имат малък достъп до него, за да развият своите практически умения. По-широкото прилагане на технологиите в средното и висшето образование е решение на въпросите, свързани с достъпността и приобщаването.

Г-н Председател,

Според доклада за Целите за устойчивото развитие за 2019г. един на всеки пет младежи по света е извън системите на заетост, образование и обучение. Този недокоснат човешки потенциал се нуждае да бъде стимулиран, да му бъдат дадени правилните инструменти, както и възможности, за да се развие на работното място. Както Целите за устойчиво развитие, така и Световната програма за действие на младежта, призовават правителствата и частния сектор да насърчават политики, фондове и проекти за самостоятелна заетост, предприемачество и младежки работни програми.

Още повече, достойният труд трябва да бъде заплащан подходящо, да бъде с правилните работни условия и да носи развитие чрез здравословен баланс между професионалния и личния живот. Младите българи настояват заплащането им да бъде справедливо и съразмерно на придобитото ниво на образование, сложността на заеманата длъжност и практическата им експертиза. Освен това възнаграждението следва да осигурява подходящ стандарт на живот и да балансира професионалния и личния живот, особено за млади родители, работещи студенти и хора с увреждания, независимо от възраст, пол и етническа принадлежност.

Политики, отнасящи се към тези проблеми, биват платени стажове, заложени в учебната програма, неформално образование, дуално обучение и чиракуване, които са кофинансирани от правителствата, за да се отговори на нуждите на пазара на труда. Не на последно място, работата следва да бъде изпълнена със смисъл чрез предоставянето на възможности за личностно развитие и работодателите следва да инвестират в непрекъснатото усъвършенстване на младите професионалисти.   Перспективните професии на бъдещето ще поставят разделителната линия между икономическото развитие и разрушаването на околната среда и именно това е основна цел за младежта на държавите-членове на ООН.

Тези цели имат отношение към младите хора, тъй като включват множество позитивни аспекти, в това число повече възможности за работа, опазването на нашата екосистема и дълготрайно поддържане на баланс между професионалния и личния живот. ООН вече припозна в своята „Стратегия за младежта“, че може да постигне своите цели само чрез сътрудничество с младите хора. Ние сме движещата сила на промяната. Ето защо призоваваме към широкообхватни действия от страна на частния сектор, неправителствените организации и държавите-членове на ООН за разработване на младежки политики като образование, обърнато към нуждите на учащите се, перспективни работни места, добър стандарт на живот и устойчива околна среда. Сега е нашето време да поведем по пътя за постигане на възможно най-доброто бъдеще, както в този момент, така и отвъд „Програма 2030“.  Само така ще постигнем устойчивост в международните отношения, в икономиката и ресурсите.

Благодаря, господин Председател!

Тук можете да видите видео от речта на делегатите и тяхното участие в Трети комитет.

Участието на младежките делегати в Трети комитет на Общото събрание на ООН се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Р България.
Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи и партньори от неправителствения сектор. 

This is the official statement of the Bulgarian Youth Delegates to the UN 2019/2020, Ms. Bogomila Kormanova and Mr. Minko Daskalov:

Mr. Chair,
Distinguished Delegates,

As Bulgarian Youth Delegates to the UN we advocate for youth inclusion and strongly encourage youth participation in decision-making processes at all levels. Applying the full potential of the 1.8 billion young people around the globe to tackle the world’s challenges would bring a necessary change. Can you imagine what could be accomplished?

Young people around the world are in need of quality education that bridges the gap for the required half a billion job openings by 2030. As youth representatives we conducted a nation-wide survey among young Bulgarians to have a better understanding of the difficulties they face, where 1239 participated. Young people of Bulgaria identified quality education to be of utter importance followed by decent work.

Above all, education is at the core of our society and only through its transforming powers can humanity go further. Nevertheless, there are still needs to be met in order to provide quality education for all. We must develop the work skills of tomorrow such as critical thinking, problem solving and creativity from an early age. Young people believe this could be achieved by teachers, applying methods that are more inspiring, practical, guiding and modern. 

Nowadays, the available digital means and the abundance of information create fundamental prerequisites for effective, creative and inclusive education. This is why we recognize technology as one of the mediums for providing quality formal, non-formal and informal education to all young people, including the ones with no or little access to it, in order to develop practical skills. A larger incorporation of technologies in secondary and tertiary education is a solution to accessibility and inclusion issues. 

Mr. Chair,

According to the SDG report of 2019 one in five young people around the world were not engaged in education, employment or training. This untapped human potential needs to be stimulated and given the right instruments as well as opportunities to grow at the workplace. Both the Sustainable Development Goals and the World Program of Action for Youth call upon governments and the private sector to promote policies, funds and schemes for self-employment, entrepreneurship and youth work programs. Moreover, decent work must be adequately paid, with the right working conditions and it must bring growth with a healthy work-life balance.

Young Bulgarians demand to be paid fairly and proportionally to their acquired level of education, complexity of position and practical expertise. Furthermore, remuneration needs to provide adequate living standards and work-life balance, especially for young parents, working students and people with disabilities regardless of age, sex or ethnical background. Policies addressing these issues are paid internships integrated into the educational curriculum, non-formal education, dual education and apprenticeships that would be co-funded by the government to address the market needs. Last but not least, employment must bring meaning by the provision of opportunities for growth and employers must invest in the continuous improvement of young professionals. The prosperous jobs of the future will decouple economic growth from environmental degradation and are a key mission for the youth of member states. This would resonate with young people as it has multiple value added aspects with increased job opportunities, saving our ecosystem and a lifetime working synergy.

The UN has already recognized in its Youth Strategy that it can achieve its mission only by partnering with young people. We are the driving force of change. Thus, we are calling for system-wide action by the private sector, NGOs and member states on youth-focused policies in learner-centered education, prosperous employment, wellbeing and stable environment. Our time has come to lead the way into the best imaginable future now and beyond Agenda 2030. Only then would we reach sustainability in relations, in economy and in resources.

Thank you, Mr. Chair!

About Author

administrator