Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

45633477_2204445813176830_5513410523867119616_n (1)

Официално изказване на младежките делегати пред Комисията за социално развитие

На 14 февруари 2019 г. Дилиян Манолов и Явор Гочев, български младежки делегати към ООН, направиха официално изказване от името на българската младеж по време на 57-та сесия на Комисията за социално развитие.

Тук може да се запознаете с официалното изказване в превод на български език:

Госпожо Председател,

Ние сме поколението, припознато като двигатели на промяната в Програма 2030, поколението, което стои начело на изпълнението на първата Стратегия за младежта на ООН. Всички ние имаме отговорността да осигурим пълноценно и съдържателно участие на младите хора във всеки процес, свързан с нашето бъдеще и настояще. Да бъдем в центъра на тези процеси ни прави движеща сила за успешното им прилагане и отново потвърждава ангажимента на ООН, държавите-членки и всички заинтересовани страни към младите хора и тяхното благосъстояние. Въпреки това, можем да направим повече и можем да постигнем по-добри резултати, като това е видно от препоръките, представени в доклада на Генералния секретар, съгласно Резолюцията на Комисията по Социално Развитие 55/1.

Докладът подчертава необходимостта държавите-членки да удвоят усилията си за осигуряване на качествено образование, особено на уязвими групи млади хора, и да гарантират, че обучението спомага за развитието на умения за работата на бъдещето и обхваща образование за устойчиво развитие, предотвратяване на конфликти и гражданска ангажираност.

В националнo допитване, което проведохме в края на 2018 г., с над 700 млади хора в България, основните трудности, които те идентифицираха са реализирането на техните права за качествено образование и достойни работни места. Това се отнася най-вече към уязвимите групи, като хората с увреждания и хората, живеещи в селските райони. Днес качественото образование трябва да предоставя на младежите не само знания, но и необходимите умения и компетенции, които впоследствие да увеличат шансовете им за намиране на достойна работа. Ето защо призоваваме държавите-членки да инвестират в качествено образование и развитие на уменията на 21-ви век за всички млади хора.

През 2016 г. бе приет новият закон за предучилищно и училищно образование, който за първи път въвежда развиването на ключови умения и компетенции като основна част от образованието на всеки ученик. Това е стъпка напред в процеса на осигуряване на образование, което е в съответствие с напредъка на света в днешно време и новото поколение млади учащи. Нещо повече, осигуряването на възможността за упражняване на правото на качествено образование за всички млади хора, включително и за хората с увреждания, е начин да ги овласти и да ги подкрепи в процеса на пълното им ангажиране в нашите общества.

В качеството ни на младежки делегати, ние сме ангажирани да работим в тясно сътрудничество с младите хора, в посока придобиване на ценни умения за бъдещето чрез доброволчество и неформално образование. Нашата цел е да ангажираме училища, университети и всички заинтересовани страни, включително неправителствения сектор, за да помогнем на младите хора да се подготвят за бъдещето и да им осигурим придобиването на уменията, необходими за бързо променящата се работна среда през 21-ви век. Бихме искали да подчертаем съществената роля на развиването на компетенции и умения, които позволяват на младите хора да намерят смислена работа, да участват активно като граждани в демократичните общества и да подкрепят тяхното личностно развитие. Чрез онлайн кампании и офлайн срещи с млади хора се стремим да повишим осведомеността сред тях и да им покажем как могат допълнително да подобрят образованието си. Достигането до различни групи млади хора, включително уязвими групи и хора с увреждания, е от решаващо значение за осигуряване на приобщаване на всички равнища. През октомври 2018 г., заедно с колегите ни от Унгария и Чехия, организирахме събитие, фокусирано върху „Приобщаващо развитие за младите хора с увреждания“ с цел споделяне на добри практики от нашите страни. Акцентирахме върху реализирането на правата на хората с увреждания, приобщаващо образование и приобщаващи политики на пазара на труда. Сега организираме последващо събитие, фокусирано конкретно върху темата „Приобщаващо образование за млади хора и деца с увреждания“ и искаме да покажем истинските успехи, защото те са сред нас и можем да се поучим от тях.

Призоваваме държавите-членки още повече да припознаят, че качественото образование играе съществена роля за насърчаване и постигане на равни възможности, социално приобщаване и сближаване и да допринесат за неговото развитие, така че да отговори на глобалните предизвикателства чрез развиване на съответни компетенции.

Госпожо Председател,

Световната програма за действие за младежта, заедно с Програма 2030 и Стратегията за младежта на ООН, предвиждат свят, в който правата на всеки млад човек са осъществени и всеки млад човек има възможността да постигне пълния си потенциал. Достъпът до приобщаващо и качествено формално и неформално образование е важен фактор, който дава възможност на младите хора да придобият съответните умения и да изградят своите възможности, включително и за работоспособност. Призоваваме държавите-членки да предприемат необходимите действия, за да гарантират, че младите хора имат достъп до такива услуги и възможности.

Благодарим Ви, Госпожо Председател!

About Author

administrator