Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

21150227_1669709829714491_665819170872193111_n

Какви са предизвикателствата пред младите хора в България?

 

Българските младежки делегати към ООН Ася Панджарова и Ралица Диканска проведоха анкета сред младите хора в България в периода 12 август – 20 септември 2017 г., в което се допитаха до тяхното мнение относно предизвикателствата, които срещат, и възможните решения за преодоляването им. Проучването е добра практика, която ежегодно способства достигането до българската младеж, с цел отчитане на техните мнения, проблеми и приоритети. Анализът на отчетените резултати стои в основата на изказването на делегатите пред Трети комитет на Общото събрание в ООН в Ню Йорк.

От всичките 406 човека, взели участие в проучването, 37,9% са на възраст между 20 и 24 години. Най- голяма част от запитаните са работещи /33,3%/, а учениците и студентите са представени с по равен брой участници – 22,9%. Важно е да отбележим, че почти максимален брой от участвалите в анкетата понастоящем пребивават в България – 92,1.

Междувременно е важно да отчетем, че повече от половината запитани младежи са активни в младежки организации, а 86,2% са участвали в доброволчески инициативи предимно в сферата на образованието и културата.

Водещо място сред 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН според българската младеж заемат приобщаващ и справедлив достъп до качествено образование и насърчаването на икономическия растеж и осигуряването на работа.

Като едно от най-сериозните предизвикателства, пред които са изправени младежите в България според анкетата, е посочена невъзможността за реализиране на пазара на труда по специалността. Веднага след това младежите посочват липсата на достъп до качествено образование и младежката безработица. Като не толкова сериозна трудност биват отчетени дискриминацията, нетолерантността и езикът на омразата. В подкрепа на това стои и фактът, че 58,4% от запитаните не са се чувствали дискриминирани по редица от изброени признаци.

Най-голям проблем, пред който биват изправени младите хора, що се отнася до образование, е липсата на адекватен учебен план и липсата на мотивация при учениците и учителите. Положително е, че 74,9% отчитат нуждата от това спортът да присъства в образованието, като припознават ролята му не само в изграждането на навици за здравословен начин на живот /72,2%/, а и във възпитанието в дисциплина и постоянство /68,5%/.

На въпрос, свързан с една от приоритетно обособените области на работа на делегатите за мандата им през 2017-2018г., а именно дали понятието „интеркултурен диалог“ е познато – 64,8% от запитаните отговарят положително, а 81,3% от всички участвали в проучването смятат, че този вид диалог е осъществим чрез спорта.

Като извод от проведеното проучване бихме могли да отчетем ангажираността на младежите в България по въпросите за образованието и последващото кариерно развитие. Положително е, че сравнително нови понятия като „интеркултурен диалог“ биват разпознавани, а на спорта се гледа не само като физическа активност, но и средство за развитие на обществото и подобряване на неговото състояние.

Всички резултати, които бяха отчетени в анкетата, ще бъдат взети под внимание в официалното изказване на Ася Панджарова и Ралица Диканска през октомври месец в Ню Йорк.

 

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator