Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

img_6519-1

Какво казаха българските младежки делегати пред ИКОСОС?

Младежките делегати на България към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова отправиха изказване в Комисията по социално развитие на Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) на 6 февруари. В изказването си те акцентираха върху ролята на младите хора в изпълнението на Целите за устойчиво развитие, разказаха за своята кампания за повишаване на информираността и ангажираността по отношение на Целите, представиха резултатите от допитванията, които са провели сред българските младежи. Според младежките делегати на България, младежите в страната идентифицират липсата на качествено образование и икономическо и социално приобщаване като най-значителни. Делегатите посочиха и добри примери и практики, които могат да бъдат предприети, като например социалното предприемачество, което спомага за овластяване на младежите и по-специално младите хора с увреждания, които са изправени пред множество предизвикателства при упражняването на правата си.

Господин председател,

Ние сме поколение, което стана част от едно историческо глобално постижение – приемането на Дневния ред 2030 за устойчиво развитие. Младите хора изиграха ключова роля за оформянето на Дневния ред и сега ние трябва да сме една от движещите сили за неговото успешно реализиране. Млади лидери и активисти вече допринасят за това на местно, национално и глобално ниво и техните усилия трябва да бъдат признати и подпомагани от националните власти. Постигането на Целите за устойчиво развитие е немислимо без участието на всички заинтересовани страни и този успех в голяма степен зависи от ефективното участие на младите хора. Младежкото овластяване е жизнено важно и ние призоваваме всички държави членки да включат младите хора като равностойни партньори в националното ревизиране и мониторинг на прилагането на Дневния ред 2030.

Като български младежки делегати ние активно работим по повишаване на информираността относно Целите за устойчиво развитие и утвърждаваме ролята на младите хора в постигането на Целите на национално ниво чрез ангажирането на всички заинтересовани страни. За да пренесем амбициозните Цели по-близо до младите хора и за да внесем чувство на споделеност и отговорност за тяхното постигане, ние стартирахме 10-месечна кампания, мобилизирайки усилията на различни НПО-та и правителствени институции и с подкрепата на честния сектор, за да промотираме всяка една от 17-те Цели. Всеки две седмици, ние ще акцентираме на една от Целите по младежки начин едновременно онлайн и офлайн, включвайки младите хора в различни дейности, които да допринасят за постигането на конкретната Цел. Тази младежки-задвижена инициатива доказва, че младите хора могат да са в ядрото на процеса по постигането на устойчиво развитие за всички.

Господин председател,

Във второто национално допитване, което ние извършихме като български младежки делегати, младите хора в България посочиха липсата на качествено образование както и на икономическо и социално приобщаване като едни от най-належащите проблеми. Младежите с увреждания са изправени пред още по-големи предизвикателства  за реализиране на техните права, в частност – правото на образование и работа.

Социалното предприемачество е един от инструментите за справяне с тези предизвикателства по един устойчив начин чрез ангажиране на младите хора като агенти на положителна промяна. Това е от особена важност за младите хора с увреждания, тъй като това може да улесни тяхното равнопоставено участие в обществото. Като социален предприемач, в момента развивам онлайн платформа за обучение и заетост на младежи с увреждания, която им помага да се свържат с потенциални работодатели. Например, чрез платформата млад човек с увреден слух би имал възможност да се запише в курс по програмиране и да придобие необходимите умения, за да започне работа в този сектор или дори да инициира собствен бизнес. Социалното предприемачество овластява младите хора сами да създават възможности за заетост, което в дългосрочен план допринася за разрешаването на важни социални проблеми.

Ние призоваваме международната общност да насърчава активно социалното предприемачество и да подкрепя  младите хора да развиват социални предприятия с цел професионално развитие, социално включване и реализация на пълния потенциал на младите хора.

Господин председател,

Тези примери за участие на младите хора служат за доказателство, че младите хора не са проблемът, а са решението!

Организацията на Обединените нации трябва да продължи да ангажират активно младите хора във всички междуправителствените процеси и да гарантира, че нашите становища са взети под внимание при взимането на решения на всички нива, така че нашият принос да има дълготраен ефект върху глобалните действия.

About Author

administrator