Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

img_3120

Мнението на българските младежи представено в Общото събрание на ООН

На 4 октомври младежките делегати на България към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова отправиха изявление в Трети комитет (социални, хуманитарни и културни въпроси) на 71-вата сесия на Общото събрание на ООН. Изявленията на всички младежки делегати бяха предавани на живо, a запис от изказването на българските младежки представиели може да намерите тук.

Делегатите представиха резултатите от проведената от тях анкета сред българските мадежи и апелираха за младежко включване в процеса на взимане на решения. Те поставиха акцент върху необходимостта от качествено образование, използване на новите технологии и социалното предприемачество, като инструменти за справяне с младежката безработица и приобщаване на социално уязвими групи. Също така, младежките делегати на България акцентираха върху ключавата роля на младите хора в изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

Веднага след изказването си Алексанра Мирчева и Ива Цолова получиха положителни отзиви от представители на младежкия сектор на международно ниво. Тя бяха първите младежки представители, които от трибуната на Общото събрание на ООН призоваха за признаване на компетенции и умения, придобити от неформалното образование.

Представяме пълния текст на изявлението на младежките делегати на България пред Трети комитет на Общото събрание на ООН:

Госпожо председател,

Ние представляваме поколение, което се изправя пред свят, изпълнен с предизвикателства и постоянни промени, но и свят на възможности и стремеж към по-добро бъдеще. Нашето поколеimg_3199-1ние притежава огромен потенциал да трансформира предизвикателствата в устойчиви решения и да допринесе значително не само за изграждането на бъдещето, но и за формирането на настоящето. Младите хора не бива да бъдат считани за пасивни реципиенти на политики, правени от други, а за активни участници в тяхното развитие, имплементиране, мониторинг и оценка. Ние апелираме към международната общност да гарантира равно младежко участие на всички нива в процеса на вземане на решения, осигурявайки необходимите инструменти, пространство, подкрепа и възможности, така че гласът ни да бъде чут, а мнението ни – взето под внимание.

Младежкото участие е ключов фактор за овластяването на младите хора. Това показва и резултатът от наскоро проведената от нас анкета сред младежите в България. Българската младеж вижда ясна взаимовръзка между ниските нива на младежко участие и липсата на качествено образование и заетост. Младите хора в България подчертават важността на качественото образование за развиването на ключови компетенции, които ще направят възможно пълноценното им участие в социалния и икономическия живот, както и пълноправното отстояване на техните човешки права.

Към настоящия момент все повече и повече млади хора в България оценяват предимствата на неформалното образование в България. От моя личен опит като младежки лидер и обучител виждам трансформиращия ефект и добавената стойност на неформалното образование за личностното и професионално развитие на младите хора. Правителствата трябва да осигурят необходимата подкрепа и финансиране за основните двигатели на неформалното образование, най-вече за младежите и младежките организации, за да могат те да развиват капацитета си.

Госпожо председател,

Икономическото и социално включване на младите хора е свързано и с наболелimg_3200-1gvdfия проблем свързан с младежката безработица, която засяга най-сериозно уязвимите и маргинализирани групи сред младежта. Младите хора трябва не просто да се стремят към реализация на работния пазар, но и към създаване на възможности за работа, допринасяйки за разрешаването на основни социални проблеми посредством иновативни решения. В качеството ми на социален предприемач, работещ с хора с увреждания, високо оценявам потенциала на социалното предприемачество за включването им в работния пазар и обществото като цяло. Новите предизвикателства изискват и нови подходи. Технологията и иновациите, развити на местно ниво, са ключови за постигането на устойчиви резултати с глобално въздействие.Призоваваме международната общ
ност активно да промотира и подкрепи социалното предприемачество на младите хора, тъй като ние сме тези, които имаме най-добрите решения за директно засягащите ни проблеми.

Ролята на младите хора е призната за първи път в глобален документ с приемането на Целите за устойчиво развитие до 2030 година. Участието на всички заинтересовани страни на всички нива на имплементиране и мониторинг е ключово за успеха на Целите. Младите хора притежават потенциала и капацитета да допринесат значително за превръщането на Целите в конкретни действия. Младите хора могат да бъдат двигатели на позитивна промяна на местно, национално и глобално ниво. Нашето участие е от съществено значение за постигането на устойчиво бъдеще за всички ни.

Благодаря Ви, госпожо председател!

Програма “Български младежки делегат към ООН” се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействие с ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академична общност).

Превод: Димитър Димитров

* Акцентите в текста са поставени от редакторския екип на UNA News Bulgaria.