Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

22

Среща с представители на Световната федерация на Дружествата за ООН

Всички младежки делегати бяха поканени на официална среща със Световната федерация на Дружествата за ООН (WFUNA). Събитието имаше за цел да рефлектира върху съществуващите програми за младежки делегати в държавите членки, като се представят добрите практики и се обсъдят предизвикателствата, които срещат делегатите в работата си.

В офиса на организацията делегатите бяха приети от Генералния секретар на организацията Бонян Голмохамади и консултанта на Програмата за младежки делегати Пабло Ангуло-Троконис. На срещата присъства и Не Муре, отговорна за планирането и реализирането на обучения и образователни програми на федерацията.

Темите, които най-много вълнуваха делегатите, бяха обвързани с начините за подобряване на ефективността на работата им и установяването на по-добра комуникация между всички организации, отдели или лица, отговорни за програмата на глобално ниво. Младежите се обединиха около мнението, че трябва да се стремят към уеаднаквяване на програмите на национално ниво, за да е възможно постигането на синергия и по-добри резултати по време на съвместната им работа в ООН. Това ще улесни и установяването на програмата в други държави – приоритет както на федерацията, така и на всички младежки делегати.

Важно е да отбележим, че България продължава да бъде една от страните лидерки в световен мащаб и бе посочена като пример за добра практика от самия Генерален секретар на WFUNA. Българските младежки делегати Анина и Димитър вярват, че България може и трябва да изиграе решаваща роля в популяризирането на програмата в други страни-членки на ООН.