Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

ISIC Bulgaria13.2. ISIC-Bulgaria_logo
Програмата „Български младежки делегат към ООН“ се осъществява с дългогодишната подкрепата на ISIC Bulgaria.

 


Националния младежки форумdownload

Програмата „Български младежки делегат към ООН“ се осъществява с подкрепата от Националния младежки форум.

 

Младежки НПО в България

Техният принос към Световната програма на ООН за действие за младежта:

Дружество за Обединените нации в България – Младежка организация

Кратко представяне

Дружеството за Обединените нации в България е организация, съществуваща от 1948 г. Член е на Световната федерация на асоциациите за Обединените нации WFUNA. Нейната мисия е да разпространява и прилага идеите, принципите и решенията на ООН в България.

През 2003 г. бе основана Младежка организация към Дружеството, чиято цел е да работи с българските младежи, като развива гражданската им активност посредством интерактивни образователни способи в духа на Обединените нации.

Нашата организация организира множество симулации „Модел ООН”, публични кампании и специални събития в сферите на дейност на ООН като права на човека, устойчиво развитие, мир и сигурност. Дружеството  редовно участва в различни международни проекти, обмени и форуми. През 2007 г. то стана инициатор и организатор на кампанията „Български младежки делегати в ООН“.

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области

Гражданска активност

За да бъдат активни младите хора, те трябва да са добре информирани за своите права. Пътят към активната гражданска позиция минава през качественото образование. Затова Дружеството за ООН чрез разнообразни неформални методи се стреми да надгражда образованието, което получават младежите. Приоритет в нашата дейност е и лобирането за включване в официалните образователни програми на дисциплини като активното гражданство и правата на човека.

Описание на ваша успешна дейност по СПДМ областите

„И аз живея в този град!“ – кампания за насърчаване на избирателната активност на студентите на местните избори в София през 2003 г. като част от националната кампания „Ти избираш!“, финансирана от Националния демократически институт на САЩ. Това бе първият проект на новосъздадената Младежка организация на Дружеството.

В рамките на проекта се осъществиха следните дейности:

 1. набиране на доброволци и провеждане на обучителен семинар;
 2. кампания „от врата на врата“ в студентските общежития;
 3. интегрирана рекламна кампания, включваща плакати, стикери, листовки, календари;
 4. срещи с основните кандидати за кмет и техните екипи, издаване на обща брошура с вижданията им спрямо студентите в София;
 5. редовен контакт с медиите.

Като резултат бе отчетено 40% нарастване на избирателната активност в район „Студентски град” в сравнение с предишните местни избори.

Добри практики и силни страни на организацията Ви:

– авторитет и отлична репутация;

– единство относно мисията на организацията;

– неформален подход в работата и приятелска атмосфера;

– широко поле на дейност – всички сфери, в които работи ООН;

– широка мрежа от контакти и партньорства на национално и международно ниво благодарение на членовете на Дружеството, повечето от които са настоящи и бивши дипломати и университетски преподаватели.

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

Има още много какво да се желае по отношение на включването на младите хора в процесите на вземане на решения в България. Като първа стъпка е задължително формирането на Национален младежки съвет, тъй като България е една от малкото държави в Европейския съюз, която все още няма такъв орган.

Участието на младежите във формирането на политики е част от по-големия проблем, а именно – недостатъчните законови механизми за граждански контрол върху властта. Чрез въвеждането на повече практики на пряката демокрация за сметка на представителната би могла да се гарантира прозрачността в процесите на вземане на решения, ефективността на вложените усилия и средства и отговорността за извършените действия.

Проблемът е двустранен – от една страна, настоящата ситуация е удобна за властта, а от друга гражданите не упражняват необходимия натиск за промени. Отново ключовото понятие в случая е „образование“ и за това са нужни координирани усилия от страна на гражданските организации, които чрез средствата на демокрацията да стимулират необходимата промяна.

**

AEGEE – София, Асоциация на обединените европейски студенти

Кратко представяне

AEGEE е една от най-големите младежки организации в Европа. Тя съществува в името на демократичните ценности, културния обмен, мира и разбирателството на континента, затова националното ниво отсъства от структурата й. Международните инициативи на AEGEE поощряват сътрудничеството между студентите и спомагат за изграждането на толерантно гражданско общество. Представителства на организацията има в 232 университетски града в 43 страни в Европа, а членовете й са над 15 000. AEGEE е съкращение от Association des Etats Gеnеraux des Etudiants de l’Europe (Асоциация на обединените европейски студенти).

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области от СПМД

Свободно време и културна среда

В забързания начин на живот интернет заема все повече от свободното време на младите хора. С все по-бързо нарастващо темпо виртуалният свят измества реалния и в близко бъдеще съществува опасност това да се превърне във все по-честа практика. Проблемът се формира още в училищната възраст на децата, които все по-рядко прекарват време навън със свои връстници, предпочитайки виртуалните си приятели. Дългият престой пред компютъра има вредни последици за физическото и интелектуалното здраве на децата. Вместо да спортуват и да се запознават с други хора и традиции, младите хора стоят в затворени помещения, бивайки изложени на всички вредни лъчения от персоналния компютър.

За решаването на този проблем трябва да се вземат мерки. Трябва да се направи така, че времето, прекарвано с приятелите, да бъде по-желано от новите технологии. Особено внимание трябва да се отдели на културната среда, в която младите хора живеят и се развиват. Необходимо е да развиваме културната среда вътре в страната, но и да се обърне внимание и на културните различия между младите хора в различните страни. Организирането и участието в международни културни събития и семинари могат  да спомогнат за обогатяването на културата на младите хора. Участието на хора от различни националности в общи дейности стимулира междукултурния диалог и създаването на толерантно общество.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

„Eco spirit – the responsible way of living” – петденевно събитие с участието на български и чуждестранни студенти от пет европейски страни. То включваше дискусии и уъркшопи, свързани с глобалното затопляне, климатичните промени и с практически задачи за екологичен начин на живот. Лектори говориха за консуматорското общество, екологичното земеделие и връзката между екология и бизнес. Също така чрез малки работилници – уъркшопове – показахме какво можем да правим с ненужните вещи и как да ги рециклираме вместо да създаваме трудноразграждащи се боклуци.

Добри практики и силни страни на организацията Ви

Основен принцип на избиране на членове на нашата организация е интердисциплинарността – AEGEE-София е насочена към студенти от всички специалности. Това обогатява както самите членове, така и структурата и дейностите на организацията.

В AEGEE-София основно се занимаваме с организиране на международни събития с културна насоченост, на които участват членове от различни европейски държави. Тези събития показват българската култура на студенти от други страни, но и всички ние научаваме повече за различните европейски култури по време на общуването ни.

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

Взаимодействието между държавните институции и младежките организации е все още отностително слабо. Необходимо е държавните институции да започнат да предлагат повече различни инструменти за организиране и финансиране на младежките дейности. Това би помогнало на работата както на неправителствените организации, така и на изграждането на по-добър публичен образ на държавните институции. Младежките политики на държавните институции не са ясно формулирани и нямат достатъчно голям обхват.

Съществуват различни възможни решения за подобряване на младежките политики и спечелване на по-голямо доверие у младите хора относно правителството и институциите. Едно от тях е създаването на механизъм за приемане на закони и наръчници относно младежки проблеми чрез публични дебати между политици и млади хора. Неправителствените организации трябва да бъдат включени в процеса на вземане на решения.

**

Национално студентско сдружение за образователен обмен АИЕСЕК България

Кратко представяне

AIESEC е международна неправителствена независима организация с нестопанска цел, управлявана от студенти и скоро дипломирали се висшисти. Членовете ни имат интереси в областта на международните въпроси, лидерството и мениджмънта.

Визия

Мир и развитие на човешкия потенциал.

Роля

Нашата международна платформа дава възможност на младите хора да открият и развият своя потенциал, да изградят лидерски умения, за да имат положително влияние върху обществото.

Дейност

AIESEC предоставя на членовете си цялостен практически опит, включващ лидерски възможности, международни професионални стажове и участие в глобална обучаваща среда.

Ценности

 • Активиране на лидерството. Ние управляваме, следвайки примера на най-добрите, и подбуждаме лидерския потенциал чрез действия и резултати. Ние поемаме пълната отговорност за нашата роля в развитието на човешкия потенциал.
 • Етичност в действията. Ние следваме принципите си и сме коректни в нашите решения и действия; целите ни винаги съответстват на нашите ценности.
 • Единство в различията. Ние се стремим да се учим от различните културни ценности и различното мислене на хората, вплетени в нашата мултикултурна среда. Ние уважаваме и взаимно подкрепяме приноса на всеки един от нас.
 • Забавление от това, което правим. Ние създаваме динамична среда чрез ентусиазирано въвличане на всеки един член на организацията в дейността й и се наслаждаваме на участието си в AIESEC.
 • Стремеж към най-доброто. Ние се стремим да постигнем най-доброто качество във всичко, което правим. Чрез изобретателност и новаторство се стараем постоянно да подобряваме резултатите си.
 • Устойчиво развитие. Ние работим по начин, който осигурява устойчиво развитие както на нашата организация, така и на обществото ни. Нашите решения са съобразени с нуждите на бъдещите поколения.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

Приоритетна област: образование.

Проблем (защо): ефективността на учебните планове и липсата на връзка между образованието и външната среда.

Цели на проекта (как): учениците от средните училища да придобият разнообразни умения, незасегнати в учебния план.

Кратко описание на проекта (къде, какво, кога): предоставяне на разнообразни възможности на ученици от горните класове; проектът предоставя ценни знания и умения, традиционно незасегнати в учебния план. Обученията се изнасят по училищата от чуждестранни студенти, специално дошли в България във връзка с проекта. Темите, които се презентират, са свързани с развитието на умения, с кариерното планиране, с културното  разбирателство.

Участници и целева група (кой): ученици от основните и средни училища.

Партньори (неправителствени организации, община, държавна институция, международна организация): общините във всеки един град, където има локален офис на организацията, средните училища, в които се извършват  обученията.

Финансиране: ГД“Образование и култура“ Програма „Младежта в действие“

Резултати:  проектът даде възможност на студенти от различни държави да упражнят практически умения в преподаване и комуникиране с различни групи, културно разбирателство и неформално образование. Откриване и опознаване на различна култура. Учениците, участвали в проекта, имаха възможност да подобрят различни знания и умения, незасегнати в учебния им план, както и да се срещнат с чужди култури и да ги опознаят, да създадат контакти с хора от други държави.

Добри практики и силни страни на организацията Ви

Специфично за AIESEC като организация е фактът, че ръководните длъжности са с продължителност една година. Целта е не само интензивността на опита, но и възможността повече хора да го изживеят. Фокусът не е върху властта или поста, а по-скоро върху развитието и знанията, които предоставя.

На всички нива (локално, национално, глобално) в организацията се провеждат избори за изпълнителни тела ежегодно. След това следва процес на предаване на знания и документи за изминалия период, които помагат за планирането и започването на новия мандат. По този начин се осигуряват стабилността и приемствеността в организацията.

**

Асоциация “Български детски и младежки парламент”

Кратко представяне

Българският детски и младежки парламент е създаден през 1998 г. и в досегашното си съществуване се доказа като една от големите и добре работещи младежки неправителствени организации с представители в цялата страна – организация, в която инициативите и решенията са от и за младите хора в България.

Организацията натрупа и богат международен опит с участието си в редица младежки обмени и семинари, от които нашите представители се връщат по-квалифицирани, толерантни и мотивирани, за да работят за европейския облик на България.

Нашата мисия

Да бъдем мястото, където талантливите, амбициозни и енергични млади хора намират поле за изява и развитие.

Нашата визия

Да бъдем престижна и атрактивна организация, която е пълноправен партньор на институциите и е широко отворена към младите хора.

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области

Гражданска активност

Нашата организация работи от години в областта на гражданската активност сред младите хора в България. Считаме, че българските младежи нямат достатъчно информация за различните възможности на гражданската активност и в повечето случи сами намират, а понякога и създават възможности в тази област.

Ние от АБДМП препоръчваме да бъде обърнато по-сериозно внимание на формите на младежка активност от страна на университетските и училищни ръководства, тъй като като именно в такава среда младежите най-често изграждат и изявяват своите представи за гражданска активност.

От 10 години организираме открити посещения на Народното събрание за младежи от цялата страна, срещи с изявени и влиятелни личности от различни сфери, стремим се колкото се може по-често да даваме възможност на членуващите в младежките парламенти и съвети да обменят опит и добри практики. Също така се стремим да засилим диалога между младите хора и институциите, като сме в процес на организиране на редовни младежки приемни.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

Международно обучение за младежи по управление на човешките ресурси, лидерство, комуникация в организацията и във външна среда.

Обучението се проведе през 2008 г. с участието на представители на младежки неправителствени органзации от 19 страни и бе финансирано от програмата “Младежта в действие’ на Европейската комисия.

Добри практики и силни страни на организацията Ви

Годишната национална есенна сесия на младежките парламенти и съвети е един от най-големите форуми на активните млади хора в България. По време на сесията млади хора, представители на своите общини от цялата страна, имат възможност да обменят полезни и успешни практики на работа със свои връстници, да се срещнат и изложат своите идеи пред представители на компетентните институции,  да формират младежка позиция по вълнуващите ги проблеми.

Ние, младежите от АБДМП, не се затваряме само в училищната, университетската или местната проблематика на младите хора. Чрез младежките обмени ние се стремим да разширим границите  на  своята работа и да почерпим опит и  познания от  своите връстници в другите страни на Европа.

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

Ние от АБДМП вярваме, че диалогът между младите хора и държавните институции би могъл да бъде по-активен.

За да бъде това факт обаче, всички форми на комуникация, било чрез национални конференции, семинари, младежки приемни или открити срещи, трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни.

**

Фондация „Българска памет”

Кратко представяне

 Фондация „Българска памет” е учредена през декември 2007 г. Приоритетите на фондацията се фокусират около реализацията на съвременната идея за национална идентичност и устойчиво развитие на българското гражданско общество, чрез пълноценно използване на културно-историческия ресурс на България в перспективата на евроатлантическата ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Сред основните й приоритети  е икономическата и културната интеграция на младежите от българските общности от историческата диаспора.

Програмните приоритети на фондация „Българска памет” са насочени в следните направления:

–          да насърчава и спомага за възпитанието на младите хора в любов и зачитане на българската история, култура и национални ценности;

–          да подкрепя и финансира инициативи, създаващи образователни и квалификационни възможности за българите от диаспората – за постигане на тяхната културна и икономическа интеграция в българското общество;

–          да инициира и осъществява проекти за възстановяване на паметници на културно-историческото наследство на България;

–          да взаимодейства с организации и институции, подкрепящи инициативи за борба с демографската криза в България;

–          да разработва и реализира международни проекти за научно-изследователска и развойна дейност, съгласно политиките на ЕС за изграждане на икономиката на знанието, както и на  Световната програма на ООН за младежта.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

Културно-образователен семинар „България в сърцето ми” за ученици от българската диаспора в Бесарабия (териториите на днешни Южна Молдова и Югозападна Украйна) и Западните покрайнини (република Сърбия).

За последните три години повече от 1000 ученика са преминали през семинара и са

научили повече за своите корени и прародина. Пред участниците в семинара са представени различни възможности за продължаване на тяхното образование в България.

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

За да се реализира успешно младежката политика, е необходима ясна координация между всички институции, работещи по проблемите на младите хора.

Необходимо е изграждането на традиции на общуване между ангажираните с проблематиката държавни институции и НПО, директно консултиране с работещите на терен и приемане на закон за младежта.

Създаване на емоционална връзка и неформална мрежа сред младежите от общностите.

**

„Европейско младежко движение – България”

Кратко представяне

„Европейско младежко движение – България” /ЕМД/  е създадено през март 1997 г. ЕМД следва модела на международното Европейско движение, което в края на 40-те години си поставя за цел да създаде Европейската общност. От ноември 1999 г. организацията членува в международната организация на Младите европейски федералисти – JEF-Europe с централен офис в Брюксел. Членовете й са млади хора от 18 до 35 години.

Дейности:

–          запознаване на българската младеж с федералистките и европейски ценности;

–          организиране на образователни семинари, тренинг-курсове, конференции, лекции, дискусии, симулационни игри и национални конкурси в областта на европейската интеграция, правата на човека, защитата на правата на малцинствата, междукултурното разбирателство, разрешаването на конфликти, защитата на околната среда и др.

–          предоставяне на информация за текущи европейски процеси, международни младежки прояви, езикови обучения, кратки или дългосрочни специализирани обучения в чужбина и др.

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области от СПМД

Младите хора днес съставляват важна група в нашите консуматорски общества и навиците, които формират сега, ще играят решаваща роля в бъдещите потребителски модели.

Техните решения като потребители упражняват огромно влияние върху пазара и начина на живот. Затова те се нуждаят от специално внимание в усилията ни да променим разточителните модели на потребление в такива, които са по съзвучни с устойчивото развитие.

Спешно е необходимо да се променят потребителските модели и отношението на младите хора. Трябва да се повиши ролята на образованието при формирането на  манталитет, ценности и поведение, както и за развиването на умения, капацитет и мотивация за промяната  на разточителните модели на потребление.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

Обучителният курс “Повишаване на гражданската активност и насърчаване на младежкото участие в изборите за Европейски парламент”, който се проведе в София от 1 до 8 май 2009 г.,  информира новото европейско поколение за работата на ЕП, за правата и задълженията, които носи европейското гражданство, за да се насърчи участието му  в изборите за Европейски парламент и да се повиши избирателната  му активност.

Добри практики и силни страни на организацията Ви

„Кафе Европа” – в неформална обстановка се обсъдиха  актуални европейски въпроси, което спомогна за по-голямата активност и свобода при обмяната на мнения

Позиция по взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

С влизането на България в Европейския съюз страната ни бе приобщена и към критериите, ценностите и принципите на провеждане на модерна политика в полза на младите хора. В европейските държави нейните концептуални основи могат да се резюмират в следните точки: младежта е ресурс, а не проблем; поощряване на младежкия потенциал; инвестиране в младежта; създаване на възможности и осигуряване на достъп до формирането и осъществяването на държавната младежка политика.

Европейска ценност е да се разглежда младият човек не като субект и бенефициент на държавната младежка политика, а като активен участник в нея. Установените форми на постоянен политически диалог закономерно се основават на колективния подход – участие чрез младежките организации и техните обединения. На национално равнище младежките представители са обединени в Национални младежки съвети, а на европейско – в Европейския младежки форум (който има официален статут на постоянен партньор на европейските институции!).

Необходимо е приемането на нов специален Закон за развитие на младежта, който да регламентира ясно младежкото представителство на общинско, областно и национално равнище. След законовото регламентиране би следвало да се извърши пълен цикъл от избори на съответните младежки представители, водещ до създаването на нов легитимен Национален младежки съвет.

Когато се разглежда въпросът за активното включване на младежта в осъществяването на националната младежка политика, неминуемо следва да се отчете и факта – не повече от 15% от младите хора декларират обвързаност с някоя от младежките организации. Това означава, че държавата следва приоритетно да използва достиженията на информационните и комуникационните технологии – блогове, специализирани портали, целеви анкети и дискусии, за да могат максимален брой от заинтересованите млади хора да изразят мнения и предложения по младежката политика.

**

Сдружение „Франкофонски клуб за развитие”

Кратко представяне

Сдружение „Франкофонски клуб за развитие” е създадено през 2006 г. Основната мисия на Франкофонския клуб за развитие е да работи активно за младежко представителство в България и по-конкретно за създаването на Национален младежки съвет и устойчиви младежки политики. До 2010 г. ФКР има осъществени над 20 самостоятелни и партньорски проекта в следните сфери: младеж, култура, образование, медии.

Целите на ФКР са:

–          да създава успешни европейски и международни проекти;

–          да създава успешни партньорства;

–          да обменя опит и добри практики в сферата на младежките политики.

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области от СПМД

Франкофонският клуб за развитие работи активно в  четири от петте приоритетни за България области: образование, гражданска активност, околна среда, свободно време и културна среда.

Считаме, че за успешни проекти в изброените области е необходимо много силно партньорство между представители на НПО и държавната администрация. Добре е да се осъществяват големи национални проекти, които са устойчиви във времето, добре планирани и целящи да постигнат конкретни резултати.

Неправителственият сектор от своя страна трябва да положи усилие да опознае организациите, които работят по сходни теми и да развие по-силна партньорска мрежа.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

Проблем (защо): изолираност на младежите от пограничните региони в България.

Тема:  Регионален форум: «Образователни и културни политики в пограничните райони на България »

Цели на проекта (как): създаване на форум – процес, който да се провежда в пограничните региони на България. Обединява местната общност и дава възможност чрез открита дискусия и дебати хората от региона да определят за себе си приоритетите за развитие на тяхната общност. По този начин се цели очертаване на приоритети и целенасочена работа в посока на създаване на работни места на местно ниво.

Кратко описание на проекта (къде, какво, кога)

Пилотната инициатива се проведе в с. Смилян (10-12 септември 2010 г.). Присътваха представители на училища, читалища, общини, младежки НПО.

Участници и целева група (кой)

Участие взеха представители на училища, читалища, общини, младежки НПО.

Партньори (неправителствени организации, община, държавна институция, международна организация) :

–          национален фонд „Култура”, Министерство на културата;

–          кметството на с. Смилян, област Смолян;

–          международен съвет на франкофонската младеж.

Финансиране

Пилотната инициатива беше финансирана от участниците (самофинансиране).

Резултати 

Участниците се обединиха около изработването и подписването на Декларация за създаване на открита гражданска платформа „Европейска перспектива за местно, междурегионално и трансгранично културно-образователно сътрудничество в България 2014 – 2020 г.”

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

Създаване на постоянен диалог между младежките неправителствени организации и държавните институции. Създаване на младежко представителство, което да съветва и консултира младите хора по конкретни теми и да работи като посредник между тях и държавната администрация. България се нуждае от разработването и приемането на закон за младежта.

**

Джуниър Ачийвмънт България

Кратко представяне

Основана през 1997 г., Джуниър Ачийвмънт България е член на организацията Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement –Young Enterprise Europe (JA-YE). Джуниър Ачийвмънт е водещата организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. Курсовете са насочени към млади хора от 6 до 25-годишна възраст.

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области от СПМД

Образование

В своята специфична сфера на дейност – предприемаческо образование – „Джуниър Ачийвмънт България “ се фокусира върху следните конкретни проблеми:

– нужда от модернизиране на учебната програма чрез използване на по-практична методика на обучение, прилагане на повече информационни технологии и ранно кариерно ориентиране;

– липса на качествено и практично бизнес обучение в резултат на слабия диалог между образователните институции и бизнеса, демонстрирано от несъответствието  между уменията, предоставени от образователната система, и уменията, нужни на бизнеса;

– липса на цялостна стратегия за развитието на необходимите умения и компетенции у младите.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

„Учебна компания” е образователна програма, разработена от Джуниър Ачийвмънт, която дава възможност на учениците от горния гимназиален курс да сформират свое учебно предприятие и в рамките на една учебна година да преминат през целия цикъл на истинската фирма – от генерирането на бизнес идеята, разработването на бизнес плана, регистрацията на търговско дружество, изработването и пласирането на продукта, воденето на счетоводна отчетност, до ликвидацията на компанията и евентуалното разпределяне на печалба. В този процес се работи с реални парични средства (началният капитал е ограничен до определен таван), с реални контрагенти и се произвежда и продава реален продукт/услуга. Учебните компании се ползват от съветите и опита на бизнес консултанти, които осъществяват връзката между учебния процес и реалната бизнес среда.

Добри практики и силни страни на организацията Ви

Една от най-силните страни на Джуниър Ачийвмънт е способността да търси и работи с партньори от най-различен характер и да съчетава техните интереси, виждания и очаквания в полза на подобряване на качеството на образованието в България. В това число влизат държавните и общински институции, с които работим на ниво политики, но също така и по съвсем практическото организиране на съвместни инициативи и програми. ДАБ се стреми да осигурява колкото се може повече директен контакт на младите хора с представители на бизнес средите – те участват като доброволци при преподаването на предприемачески програми в училищата или като консултанти по време на състезания и инициативи. Също така ДАБ се стреми да среща бизнес организациите с държавните институции, които отговарят за формирането на образователните политики, за да се върви в посока на преодоляване на разминаването между уменията и знанията, които дава училището, и уменията и знанията, които се търсят на пазара на труда. Организацията разполага със силен екип с младежки дух и енергия, който е в състояние да превърне всяка инициатива и събитие не само в полезно образователно изживяване, но и в забавен купон за всички участници. ДАБ работи в мрежа с голям брой международни организации, което дава възможност за споделяне на добри практики и организиране на съвместни международни инициативи, допълващи и обогатяващи преживяването на учениците с програмите на ДАБ.

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

Необходимо е държавните институции да търсят повече диалог с младежките организации, също както и повече практически съвместни дейности, които надхвърлят говоренето по време на форуми, кръгли маси и конференции и са насочени към действия. Когато е налице такава нагласа, ще бъде възможно формулирането и изпълнението на конкретни мерки, а в противен случай дори и да бъдат приети, те ще останат само на хартия.

**

Фондация “Стъпка за България”

Кратко представяне

Фондация “Стъпка за България”е неправителствена организация, създадена през 2007 г. след успешната реализация на Лятната академия «Стъпка за България», инициатива на български студенти в Харвардския университет. Фокусът на нашия проект цели включването на български и чуждестранни студенти и доброволци в алтернативни обучения за професионална реализация на български младежи, лишени от родителски грижи.

Ние целим да осигурим на младежите подготовка с нужните умения и знания, чрез които успешно да водят самостоятелен живот и да се интегрират в обществото и пазара на труда.

Ние искаме да осигурим подкрепа на деца в неравностойно положение при усвояване на конкретни, значими, устойчиви умения и знания за живота, които те не получават по друг начин, чрез обучения за деца и за хора, работещи с деца, лишени от родителски грижи; стимулиране на регионални и национални партньорства в тази посока и насърчаване на доброволчеството и корпоративната социална отговорност в помощ на тази целева група.

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области от СПМД

Дейността на фондация Стъпка за България засяга областите: образование, свободно време и младежка престъпност.

Българската образователна система е в постоянен процес на съществени промени. Очакванията от нея никога не са били по-високи, а структурните и организационни трудности в нея никога не са били толкова динамични. Същевременно търсените професионални и обществени качества у младите са често непостижими за деца, лишени от родителски грижи.

Липсата на държавна на стратегия за осигуряване на равни шансове за личностно развитие и реализация на децата, лишени от родителски грижи, след напускане на институциите, води до редица проблеми. Липсата на адекватна родителска и институционална подкрепа за образователното и професионалното развитие на децата често ги обрича да поемат по неподходящ път и да станат жертви на проституция, криминални прояви и нездравословен начин на живот.

Ние вярваме, че единственият начин да се осигури на децата, лишени от родителски грижи, пълноценно развитие и подходяща среда и работа, е като те получат подходяща подготовка и внимание от други хора, които им вдъхват увереност, мотивират ги да открият собствения си път и им създават умения за успешна социална интеграция. Работата с такива деца по образователни програми, които осмислят свободното им време и им осигуряват нови знания и умения, е основна предпоставка за успешното им интегриране на пазара на труда и предотвратява попадането им в престъпни среди.

След проведено проучване на настоящите практики за осигуряване на социални и образователни услуги за деца в неравностойно положение открихме, че в България съществуват чудесни инициативи на местно ниво, които за жалост остават незабелязани на национално равнище.

Затова в момента фокусът ни се насочва към:

– осигуряване на тренинги за хора, работещи с деца, лишени от родителски грижи (социални работници, НПО служители), преподаване на умения и знания за живота след разработване на тренировъчни материали;

– помощ на други НПО, домове за деца и местни организации при привличане на и работа с доброволци в помощ на училищната подготовка на деца, лишени от родителски грижи.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

Проект „Стъпи в бъдещето!“

Проблем (защо)

Подготовка за самостоятелен живот за деца, излизащи от държавната система от домове. Законодателната рамка не предвижда ясна система за насърчаване на личното планиране и подготовка за интеграция на пазара на труда на младежите след навършването на 18 години.

Липсата на адекватна институционална подкрепа за образователното и професионално развитие на децата често ги обрича да поемат по неподходящ път и да станат жертви на проституция, криминални прояви и нездравословен начин на живот.

Цели на проекта (как)

“Стъпи в бъдещето!” е целогодишна образователна програма, която обучава младежи, лишени от родителски грижи, в умения за самостоятелен живот, като се фокусира върху няколко основни модула:

–          умения за общуване, емоционална зрялост и анализиране на междучовешките взаимоотношения;

–          познаване и защитаване на индивидуални права;

–          грижа за собственото здраве;

–          комуникативни умения: работа в екип, създаване на работен график, управление на лични средства и време, представяне.

Кратко описание на проекта (къде, какво, кога)

Програмата се внедрява  в 4 дома за деца в София, Пловдив и Берковица от октомври 2009 г. под формата на серии от дискусии по различните модули. Включени са и специални събития, в които се събират участниците от различните градове за обмен на опит, знания и създаване на нови приятелства. В някои от сесиите гостуват професионалисти от различни сфери, които разказват полезна информация за своята професия и опит.

Резултати

Значително подобрение на мотивацията на децата, участващи в проекта.  Усвояване на нови знания и умения, които им помагат да се чувстват значително по-уверени в собствените си способности, да подобрят общуването и взаимоотношенията си с околните, да се грижат по-добре за себе си и да работят по-успешно с други хора. Предвиждаме дългосрочна работа с участниците, като най-отдадените и мотивирани от тях ще имат възможност да участват в курсове по професионални умения и летен стаж.

Благодарение на разработената програма създадохме т. нар. Треньорски пакет «Стъпи в бъдещето!» с цел да споделим опита си при организирането на обучения по умения за самостоятелен живот за деца, лишени от родителски грижи, с други хора, работещи с такава целева група в България. Събрахме група от 10 треньори, представители на «Стъпка за България» и други организации, които заедно преминават през обучения за ефективни треньори и внедряват по места образователни програми за деца,  лишени от родителски грижи.

Добри практики и силни страни на организацията Ви

Фондация «Стъпка за България» работи вече четири години по проекти, които насърчават доброволчеството в България и социалната отговорност на млади българи. Добрите ни практики са свързани със способността на организацията да привлича доброволци от различни възрасти, среда, професионална и академична насоченост, националност, и да осигурява подходящи условия за тяхната съвместна работа  за развитието на деца в нужда.

Гордеем се с опита си в организирането на обучения по умения за самостоятелен живот за деца, лишени от родителски грижи. Учебните сесии се водят от млади доброволци (студенти и професионалисти), които успяват да усетят интересите и нуждите на младежите  и да споделят с тях ценен опит, да провокират нови идеи  по важни въпроси за личностното им развитие. Вече започваме да разпространяваме и споделяме опита си в такива обучения посредством най-новата ни програма, този път за обучение на треньори на деца, Треньорски пакет «Стъпи в бъдещето».

Ние вярваме, че обменът на опит между организациите позволява всеки да научи нещо ново и да не се спира пред вече решени проблеми. Вече организирахме кръгла маса за децата в нужда, съвместно с партньорите ни от неправителствената организация «Подай ръка». Събитието беше изключително успешно, защото даде възможност на единомислещи организации с различни практики и опит да обсъдят общи предизвикателства, нужди и полезни уроци. Вярваме, че повече такива срещи с ясни резултати/решения от тях ще спомогнат за постигането на по-добри резултати.

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

Виждаме сериозни възможности за задълбочаване на сътрудничеството между младежките  организации и държавните институции. Младите хора, с които работим, както и други наши партньорски организации, имат добри инициативи и постигат измерими резултати. В същото време те често срещат трудности при успешната комуникация и координация с домовете за деца, както и с агенциите и държавните институции, които отговарят за тях. Би било полезно да се организират кръгли маси по предварително зададени теми и очаквани резултати, на които младежки организации да обсъждат заедно с представители на институтциите взаимноважни въпроси, идеи и решения. Като продукт от тези кръгли маси би следвало да се издадат съвместни препоръки/репения, които да се интегрират в  работата  на институциите.

**

„Тук-Там”

Кратко представяне

„Тук-Там“ е сдружение с нестопанска цел, обединяващо българи, учили и работили в чужбина, които са се върнали или искат да се върнат в България. Те разказват за себе си:

Ние сме точно като теб – активни, усмихнати, амбициозни и позитивни. Ние вярваме в България и искаме да й помогнем с това, което видяхме и чухме в чужбина.

Нашата цел е да създадем активна социална и информационна мрежа за своите членове с цел споделяне на опит, развитие на общи интереси, както и осъществяване на различни обществено-полезни проекти. Ние целим да създадем контакти между младите професионалисти на България, които са завършили своето образование или част от него в чужбина, както и такива, придобили опит зад граница.

Идеята на сдружение „Тук-Там“ е да бъдем социално заинтересовани и ангажирани, като подпомагаме и инициираме различни проекти и идеи.

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области от СПМД

Образование и гражданска активност

Един от основните проблеми на българската образователна система е, че не е достатъчно интерактивна и практична, а основният проблем на гражданското общество е, че няма конкретна практика за изграждане на такова общество.

Тъй като всички сме учили, работели и живели в различни култури, страни и сфери, имаме много наблюдения за различните образователни системи. Това, което прави впечатление, е силното взаимодействие между образованието и гражданската активност в САЩ и положителният ефект, който има върху хората. Според нас е изключително важно училищното образование да включва елементи на гражданско обучение, за да се изгради по-добро междукултурно и междуличностно разбирателство, да се включат младите в активно обсъждане на гражданските проблеми и да се посее семето на гражданската активност. Така, когато учениците станат пълноправни граждани, те вече ще имат формирано гражданско съзнание и свои каузи, за които да се борят. Едновременно с това гражданското общество ще подобри образователната система, тъй като ще й придаде по-голяма практична стойност, ще я направи по-интересна и интерактивна, а едновременно с това ще развие различни социални умения в учениците.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

Един от основните проблеми на младите хора в България е липсата на добра кариерна реализация. По тази причина много от тях (особено тези, които са получили образованието си в чужбина) търсят професионална реализация извън границите на страната ни. Това води не само до липса на добре квалифицирани млади кадри в различните сфери на бизнеса, но и до липса на мотивирани и образовани млади хора в обществото като цяло.

Форум „Кариера в България. Защо не?” събира на едно място българи с образование и опит в чужбина с водещи български компании. Целта на събитието е да запознае младите професионалисти с актуалните възможности за кариера в България.

С този проект очакваме от една страна да подобрим информираността на българите зад граница относно възможностите за професионална реализация в България. От друга страна очакваме да помогнем на бизнеса в България да оцени потенциала на българите в чужбина и да засилим интереса на работодателите относно тези кандидати. Очакваме, че този проект ще допринесе за намаляване на разликите в очакванията на двете страни и ще спомогне все повече млади българи да вземат добре информирано решение за връщане и реализиране в страната.

Добри практики и силни страни на организацията Ви

От самото му създаване основната движеща сила на „Тук-Там” е ентусиазмът на неговите членове. Цялата ни дейност разчита на доброволчество и хъс, като голяма част от дейностите и проектите ни са  проектирани така, че да не изискват почти никакви парични средства. Нашият най-голям ресурс са членовете ни, които  ни предоставят свободното си време, а „Тук-Там” гради проектите си около техните специфични знания и възможности, като не се ограничаваме в определени сфери и формати, а непрестанно търсим нови форми за провеждане на инициативите ни.

В сферите, в които нямаме голям опит,  разчитаме  на партниращи организации и използваме техните вече придобити ресурси – know how, развита комуникационна мрежа, предишни техни проекти и други.

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

 Основните проблеми за взаимодействие между държавните институции и младежките организации са бюрократичноста, мудността и понякога нежеланието за промяна на инстритуциите. Според нас, за да се разрешат тези проблеми, трябва да се назначат най-добрите председатели на младежки организации като съветници на държавните институции и да се изисква от държавните институции да си  партнират с младежките сдружения по отношение на младежките политики. Едновремено с това трябва да се въведе анонимна оценъчна система на администрацията, която да служи за основа за уволнения и повишения. По този начин  ефективно ще се подберат най-добрите хора. Оценъчната система ще даде сила и на младежките организации да определят и оценят кои хора от държавните институции работят най-много в полза на младежките каузи. Тази система ще подпомогне и за увеличаване на ефективността на администрацията и намаляването на бюрократичността.

 **

UNECO – Университетски еко клуб

Кратко представяне

Мотото на Еко клуба към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ e: „Екология за образованието, образование за екологията“. С дейността си UNECO цели да изгради в съзнанието на хората уважение към природата и нетърпимост към грубите посегателства срещу нея. Екологичното възпитание е практическият инструмент, с който клубът реализира политиката си.

За краткото си съществуване от 2006 г. насам UNECO успя да стане трибуна на студентското мнение по важни въпроси, касаещи устройството на територията и налагането на модели за устойчиво развитие в България. За постигане на целите си клубът провежда обществени дискусии, анкети, проучвания, организира петиции сред студентските среди, както и конкретни екоакции. Основни акценти при тях до момента са били Европейската природозащитна мрежа NATURA 2000, разделното събиране на отпадъците като важна стъпка в ограничаването на замърсяването на околната среда, възобновяемите енергийни източници и др.

Университетският клуб за опазване на природата участва в най-голямата коалиция от природозащитни организации в страната „За да остане природа в България”.

Виждания и препоръки по някои от 5-те приоритетни за България области от СПМД

Околна среда

Нарастващият интерес в обществото по проблемите на околната среда неминуемо води и до увеличването  на инициативите  в тази сфера. Необходима е силна политическа воля и активност от всички страни, за да може да се постигне резултат, който в крайна сметка би довел до позитиви за всички страни. За целта е нужно да се засилият комуникацията и взаимовръзките, за да може да участват всички страни в процеса. Темата „Околна среда” би трябвало да бъде приоритетна и да се съсредоточат все повече средства и време, за да може тя да бъде развита до нива, които се стремят към хармонизация на процесите в обществото и запазванено  на естествения баланс в природата. Младите хора би следвало да играят съществена роля в този процес, тъй като динамиката на промените застрашават именно техните съдби.

Би трябвало да бъдат застъпвани все повече образователни курсове в периода на израстване на младежите, като паралелно с това да се толерират и поощряват младежките инициативи в тази сфера.

Обемът на идеи и проекти трябва да се засили, като по този начин бъде надграждан самият процес на създадени вече инициативи. Би следвало да има развити политики на всички нива, които да целят ангажирането  на всички младежи по тази полемика.

Описание на Ваша успешна дейност по СПДМ областите

През март 2009 г. на три места в Софийския университет „Св. Климент Охридски” бяха поставени собственоръчно направени (от рециклируеми метериали) кошчета за батерии. Бяха организирани информационни щандове, на които студентите и преподавателите се информираха за проблема. За около една година бяха събрани и предадени за рециклиране около 50 кг батерии.

Добри практики и силни страни на организацията Ви

Неформалност и липса на бюрокрация; запазване на принципите на работа въпреки текучеството; хоризонтална структура без председател; студенти от различни специалности; седалище в най-големия университет на България; голяма мрежа от  контакти; участие в най-активните природозащитни коалиции; свобода на вземането на решения и независимост от финансовите институции.

Виждания относно взаимодействието на държавните институции с младежките организации при формирането на младежки политики

Взаимодействието между младежките организации и представителите на законодателната, изпълнителната и местната власт в България все още е на много ниско ниво. За да бъде подобрен този процес, са необходими:

– засилена комуникация –  както между самите организации, така и между самите ведомства; както между отделните власти, така и между младежките организации и властта;

– единен регистър на организациите и каталогизиране според полето на дейност;

– изграждане и обособяване на младежки центрове в по-големите населени места;

– увеличаване броя на състезателните и творчески конкурси, както и на възможността те да бъдат реализирани;

– неформално образование в сферите на интереси и по глобално значими теми;

– превенция чрез информация за рисковите проблематики;

– участие на младежите при вземане на решения, особено когато те засягат младежките политики.