Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Какво включва мандатът на българските младежки делегати?

Задължения и отговорности на българския младежки делегат към ООН:

Няма точна рецепта или формула за позицията младежки делегат, но базирана на различните практики в света и придобития опит досега, българската Програма приема за основополагащи правата и задълженията описани по-долу.

По време на целия период от мандата и като част от подготовката си за заседанията в Ню Йорк:

 • да преминат интензивно обучение с минали български младежки делегати, екипа и Дружеството за ООН в България;
 • да подготвят и проведат селекционна кампания за членове на екипа от доброволци на българските младежки делегати;
 • да организират и координират работата на екипа на българските младежки делегати чрез: провеждането на регулярни срещи; изграждането на ефективни комуникационни канали и екипен дух и т.н.;
 • да изготвят стратегически план и цели за своя едногодишен мандат заедно с екипа и мениджмънта на Програмата: приоритетни сфери, събития и т.н.;
 • да изготвят и изпълнят стратегически план за подсигуряване на необходимите средства за провеждане на различните инициативи на Програмата, включително участието на младежките делегати на сесиите на ООН;
 • да изготвят и изпълнят стратегия за развитие на връзките с обществеността на младежките делегати с цел популяризиране на Програмата, нейните приоритети и дейности;
 • да организират и участват в „Посещения из страната“ – поредица от събития и семинари, по покана на младежките сдружения и организации в различни градове с цел събиране на мнението на младите хора на местно ниво по въпроси, свързани с младежта и по-специално – Световната програма на ООН за действие за младежта;
 • да координират изпълнението на годишните проекти на Програмата, например „Български младежки делегат говори с управляващите по социалните мрежи”; „Посланик на добра воля на ООН”; серия от кръгли маси; и др.;
 • да инициират нови проекти и партньорства, които отговарят на ценностите и мисията на Програмата, като същевременно затвърждават постиженията дотук и ги развиват напред и в нови насоки;
 • да си сътрудничат с различни младежки организации и събират информация относно актуалните интереси и проблеми на младите хора в страната;
 • да сътрудничат и координират с Дружество за ООН и с Националния младежки форум по важни за младите хора теми и по-специално по въпроси за взаимодействие с управляващите, изготвяне на законопроекти, популяризиране в България на стратегии на ООН и др.;
 • да се запознаят експертно със Световната програма на ООН за действие за младежта, с резолюциите за младежта на Общото събрание и на Комисията по социално развитие на ООН;
 • да се запознават с дейността на организации и институции в областта на младежта в национален, европейски и международен план;
 • да участват в подготовката на делегацията от Министерство на външните работи и други релевантни организации.

По време на престоя си в Ню Йорк:

 • да присъстват с права, сравними с тези на дипломат, на сесиите на Трети комитет на Общото събрание или на други релевантни за младите хора органи на ООН (напр. Комисията по социално развитие, др.);
 • да направят официално изказване пред Трети комитет и/или Комисията по социално развитие на ООН, представящо позицията на българските млади хора по световната резолюция за младежта и по приоритетни области за младежта в България;
 • да си сътрудничат и координират с младежки делегати от други страни по време на формалните и неформални преговори в ООН по резолюции за младежта и по други актуални за младите хора теми;
 • да работят с Постоянното представителство на Република България в ООН, като докладват и съгласуват действията си с тях и се включват дейно в други сфери на дейността на българската мисия и делегация;
 • да поемат инициативата да организират българско младежко събитие в централата на ООН, с подкрепата на Постоянното представителство на РБ в ООН;
 • да вземат активно участие в специалните младежки събития в централата на ООН, организирани от други страни, младежки делегати, релевантни НПО (Европейският младежки форум, и др.), Младежко звено на ООН и др.;
 • да информират постоянно за случващото се в Ню Йорк българската младеж и цялата общественост и да координират работата на екипа.

След завръщането си от Ню Йорк:

 • да изготвят подробен отчетен доклад за престоя си като БМД в Ню Йорк и да преведат на разбираем език ООН резолюциите и решенията, релевантни за младежта;
 • да способстват диалога между младите хора и трите сектора в България – неправителствен, частен и държавен, чрез организирането на дискусии, кръгли маси и др. на обсъждани в Ню Йорк теми;
 • да участват активно при организацията на селекционната кампания за набиране на нови кандидати и при обучението/ предаването на опит на новоизбраните кадри;
 • да изготвят подробен доклад след изтичането на мандата пред МВнР и Дружество за ООН в България за постигане на поставените си цели за едногодишния мандат;
 • да бъдат активни в мрежата на българските младежките делегати през годините и да продължат да подкрепят Програмата под една или друга форма и след края на мандата си.

**

Тези права и задължения не са изчерпателни, но са показателни за мащаба на позицията. Те подлежат на промени от страна на ръководството на Програмата и Дружеството за ООН, като новоизбраните делегати участват в актуализирането им.
Правата и задълженията са заложени в основно споразумение между Дружеството за ООН и новоизбраните делегати при встъпването им в длъжност. Те са база за оценката на действията/приноса на делегатите по време и след приключване на мандата им.

При груби нарушения или неспазване на тези права и задължения, Програмата си запазва правото да санкционира делегатите и да прекъсне преждевременно мандата им.

Позицията „български младежки делегат към ООН“ е напълно доброволна.

Мандатът на младежките делегати е с продължителност 18 месеца: 12 от тях са активната дейност на делегата на национално и международно ниво, а в останалите 6 той/тя се ангажира да участва на национално ниво, както и да провежда активно предаване на опит на следващите младежки делегати.